شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار ASPEN Hysys شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی با نرم افزار ASPEN Hysys 40 ساعت نرم افزار Aspen Hysys یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی در رشته های مهندسی به شمار می آید که بیشتر در رشته های مهندسی شیمی، پالایش و پتر [...] اطلاعات بیشتر
شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار ASPEN PLUS شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار ASPEN PLUS 24 ساعت [...] اطلاعات بیشتر